• 
  
  <input id="ycswe"></input>

     1. vmw-hp-company-remote-work

      VMware Uzak ?? Gücünüzü Hayata Ge?irmeye Yard?mc? Olabilir

      Kesinti ya?anan d?nemlerde i? operasyonlar?n?n devam etmesini sa?lamak tüm kurulu?lar i?in kritik ?nem ta??r. Tüm uygulamalara ve ayg?tlara hem sürekli hem de güvenli eri?im sunarken ayn? zamanda BT'yi istek üzerine uzak kullan?c?lara ?l?eklendirerek nas?l üretken ve ba?l? bir uzak dijital i? gücü olu?turabilece?inizi ??renin.

      Nas?l Oldu?unu Okuyun 

      Haberler ve ?ne ??kanlar

      VMware Cloud Foundation 4: Hibrit Bulut Platformu

      Modern uygulamalara y?nelik hibrit bulut altyap? ??zümümüzdeki son geli?meleri ke?fedin.

      Yeni ?zellikleri ??renin 

      vSphere 7: En Büyük Sürümümüz Genel Kullan?ma Sunuldu

      vSphere'in bulut i?letim modeli i?in nas?l temel yap? ta??na d?nü?tü?ünü g?rün.

      Hemen ?zleyin 

      Uygulamay? Bulutta Geli?tirin, ?al??t?r?n, Y?netin

      Kubernetes'ten en iyi ?ekilde yararlanan altyap? ile etki yarat?n.

      Modern Uygulamalar Burada 

      vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin

      Hiper bütünle?ik altyap?da modern uygulama kullan?m durumlar?n? destekleyen yeni ?zellikleri ke?fedin.

      vSAN 7 ile HCI'nizi modernle?tirin 

      VMware Cloud'u Deneyimleyin

      Bulutun etkisi g?z ard? edilemez. Altyap? ve operasyonlar?n tutarl?l???n? en üst düzeye ??kar?rken, her bulutta her uygulamay? nas?l hizmete alaca??n?z? ve y?netece?inizi ke?fedin. VMware ile veri merkezinden buluta ve s?n?ra kadar modern uygulamalar? olu?turma ve hizmete alma ?zgürlü?üne sahip olacaks?n?z.

      VMware Cloud'u Ke?fedin 
      BT ?nceli?iniz Ne?
      Daha Fazla Mü?teri ?yküsü 

      VMware ürünlerini Hemen ücretsiz Deneyin

      vSphere'i Deneyin

      Hibrit bulutunuz i?in lider sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      NSX Data Center'? Deneyin

      SDDC i?in a? sanalla?t?rma platformunu ke?fedin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      Kullan??l? Bir Hibrit Bulut Otomasyon Platformu

      vRealize Automation 8'in en yeni sürümüyle ?evikli?i, verimlili?i ve üretkenli?i art?r?n.

      Daha Fazla Bilgi 

      Workspace ONE'? Deneyin

      Zeka tabanl? dijital ?al??ma ortam? platformunu test edin.

      Uygulamal? Laboratuvar 

      ?novasyon-uygulama bo?lu?unu kapatma konusunda bulutun CEO'lara yard?mc? olabilmesinin be? nedeni

      ?a??m?z?n kral? art?k inovasyon. ?irketler, yükselen beklentiler ve y?k?c? etkiye sahip dijital rakipler kar??s?nda i?letmelerini korumak ve büyüyebilmek i?in inovasyon geli?tirmeye ihtiya? duyuyor.

      Makaleyi Okuyun
      网上真人捕鱼