• 
  
  <input id="ycswe"></input>

     1. vmw-hp-company-remote-work

      Spole?nost VMware vám m??e pomoct s prací na dálku

      Pro v?echny organizace je velmi d?le?ité, aby i v p?ípadě r?znych problém? z?staly v provozu. Podívejte se, jak m??ete pomocí nep?etr?itého zabezpe?eného p?ístupu do v?ech aplikací a ke v?em za?ízením umo?nit svym pracovník?m pokra?ovat v práci na dálku a oddělení IT ?kálovat po?ty vzdálenych u?ivatel? dle pot?eby.

      Zjistit jak 

      Novinky a zajímavosti

      VMware Cloud Foundation?4: platforma pro hybridní cloud

      Objevte nejnověj?í vylep?ení ?e?ení hybridní cloudové infrastruktury pro moderní aplikace.

      Více o?novych funkcích 

      vSphere?7: Na?e největ?í vydání je nyní obecně dostupné

      Podívejte se, jak se ?e?ení vSphere transformuje v?základní stavební kámen provozního modelu postaveného na cloudu.

      P?ehrát 

      Vytvá?ejte/provozujte/spravujte aplikace v?cloudu

      Posilte sv?j dopad pomocí infrastruktury, která vyu?ívá ?e?ení Kubernetes na maximum.

      Více o?modernizaci apl. 

      Zodernizujte infrastrukturu HCI pomocí vSAN7

      Objevte nové funkce, které podporují nové aplikace v?hypersjednocené infrastruktu?e.

      Modernizovat HCI pomocí vSAN7 

      Vyzkou?ejte VMware Cloud

      Dopad cloudu je nepopiratelny. Zjistěte jak nasadit a?spravovat jakoukoli aplikaci ve kterémkoli cloudu a?zároveň udr?et nejvy??í mo?nou úroveň konzistentní infrastruktury a?provozu. Díky spole?nosti VMware máte mo?nost budovat a?nasazovat moderní aplikace – od datovych center p?es cloudy a? po edge.

      Objevte VMware Cloud 
      Co je va?e priorita v IT?
      Dal?í p?íběhy zákazník? 

      Vyzkou?ejte produkty spole?nosti VMware hned a zadarmo

      Vyzkou?ejte vSphere

      Objevte p?ední virtualiza?ní platformu pro hybridní cloudy.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Zkuste NSX Data Center

      Prozkoumejte platformu pro virtualizaci sítí pro SDDC.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Vyzkou?ejte ?e?ení vSAN

      Objevte úlo?i?tě optimalizované pro technologii flash vyu?ívané HCI.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Vyzkou?ejte Workspace ONE

      Otestujte inteligentní platformu pro digitální pracovní prostor.

      Zahájit praktickou ukázku 

      Pět d?vod?, pro? cloud m??e ?editel?m informa?ních technologií pomoci p?ekonat propast p?i realizaci inovací

      Inovace je klí?ová. Spole?nosti ?elí rostoucím o?ekáváním a stále silněj?í digitální konkurenci, proto jsou stále d?le?itěj?í inovace pro ochranu stávajícího podnikání a otev?ení novych mo?ností pro budoucí r?st.

      P?e?íst ?lánek
      网上真人捕鱼